Teaterdirektør til nyt samlet teater på Østerbro

Etablering af nyt teater

Republique, Østre Gasværk Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) har 30. september 2016 indgået aftale om fusion af de to nuværende teatre til et nyt teater på Østerbro (”Teatret”), således at Teatret er i drift fra 1. juli 2017.

Teatret ledes af en bestyrelse, der beskikkes af kulturministeren. Kulturministeriet har 15. december 2016 offentliggjort den personkreds, ”Fusionsudvalget”, der vil skulle udgøre den ny bestyrelse for det nye teater. Bestyrelsen vil formelt tiltræde hvervet 1. juli 2017, hvor de nuværende bestyrelser fratræder.

Frem til 1. juli vil Fusionsudvalget skulle løse en række opgaver, bl.a. beslutte Teatrets navn og finde den teaterdirektør, der pr. 1. juli 2017 står i spidsen for det fusionerede teater.

 

Kunstnerisk vision og rammevilkår

Visionen, som fremgår af fusionsaftalen, er at skabe ét nyt samlet teater, som kunstnerisk står på to ben: Det ene sikrer tæt samarbejde med de frie grupper, åbenhed over for omverdenen og internationale gæstespil. Det andet betoner nødvendigheden af udvikling, og at det nye teater skal prioritere nyskabende scenekunst. Det nye teater kan fortsat producere også store, spektakulære musikforestillinger, så længe de blot er udviklende og nyskabende.

Det nye teater råder over de scener på Østerbro, som i dag drives under navnene Østre Gasværk Teater, Republique Lille og Store Scene.

KbhT forventer at yde et tilskud til Teatret på ca. 28 mio. kr. ekskl. tilskud til betaling af hus- og inventarleje pr. sæson i 2017/18 og 2018/19. KbhT forventer, at aktivitetsniveauet for det nye teater opretholdes på minimum samme niveau som det nuværende Østre Gasværk Teater og Republique. Tilskud og krav til aktiviteter skal faslægges i en ny rammeaftale mellem Teatret og KbhT.

 

Opgaver og ansvarsområde

Teaterdirektøren har under ansvar over for Teatrets bestyrelse, den daglige ledelse af Teatrets samlede virksomhed. Det indebærer blandt andet, at teaterdirektøren

 • leder Teatrets kunstneriske og administrative personale.
 • er ansvarlig for produktion og afvikling af forestillinger samt prøver – ansvaret er såvel kunstnerisk som økonomisk.
 • er eneansvarlig for overholdelse af det godkendte budget, herunder budgetterne for de enkelte produktioner.
 • skal holde bestyrelsen løbende orienteret om sæsonrepertoire, herunder de væsentligste kunstneriske og økonomiske dispositioner, der indgår heri.
 • skal sikre, at Teatrets kunstneriske virksomhed holder sig inden for den profil, rammer og mål, der fremgår af rammeaftalen mellem Teatret og KbhT
 • indgår i Det Rådgivende Direktørforum i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Frem til 1. juli 2017 skal teaterdirektøren varetage planlægningen af sæsonen 2018/2019, samt forberede fusionen af de to teatre. Efter 1. juli 2017 overtager teaterdirektøren det fulde ansvar for teatrets drift.

 

Kvalifikationer

Teaterdirektøren skal:

 • Have en stærk scenekunstnerisk profil
 • Være kunstnerisk nytænkende og visionær
 • Være innovativ og handlekraftig i forhold til publikumsudvikling
 • Være en erfaren og dygtig leder med stor integritet og ordentlighed
 • Have udprægede gode samarbejdsevner
 • Skabe stærke netværk på tværs, herunder til uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og relevante fonde
 • Have en sikker hånd med økonomistyring og have sans for at drive teatret som forretning
 • Have gode kommunikative egenskaber

Ansøgningen skal belyse og dokumentere de nævnte kvalifikationer. Derudover skal den uddybe ansøgerens personlige og faglige mål for driften af Teatret.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.

Løn efter kvalifikationer. Ved ansættelsen tages der stilling til om, og i hvilket omfang teaterchefen må varetage kunstneriske opgaver på eget teater samt have anden lønnet beskæftigelse uden for eget teater.

Det er den siddende bestyrelse for Østre Gasværk Teater, der formelt træffer beslutning om ansættelsen af teaterdirektøren efter indstilling fra Fusionsudvalget. Teaterdirektøren vil, frem til det fusionerede teater etableres 1. juli 2017, være ansat og lønnet af Østre Gasværk Teater.

 

Tiltrædelse

Teaterdirektøren skal tiltræde snarest muligt efter aftale.

 

Ansøgning

Konsulentvirksomheden Gaarn Thomsen & Partners bistår Fusionsudvalget med ansættelsesprocessen.

Ansøgning med CV og eventuelt andet materiale skal derfor sendes elektronisk til gtp@gtp.dk og være modtaget senest onsdag den 1. marts 2017 kl. 12.00.

Uddybende oplysninger kan rekvireres hos formanden for Østre Gasværk Teaters bestyrelse og formand for Fusionsudvalget, Annette Sadolin tlf. + 45 23 38 47 70 eller hos chefkonsulent Ilse Andresen, Gaarn Thomsen & Partners, tlf. +45 29 38 07 13.

Interview med udvalgte kandidater planlægges gennemført i uge 10 og 11.

Med henblik på at fremme ligestilling og mangfoldighed opfordres alle interesserede uanset køn, alder og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

Hent opslaget som pdf her.